doradztwo, wsparcie, identyfikowanie zagrożeń i przeciwdziałanie ich powstawaniu koniecznie sprawdź:

Audyt podatkowy

W ramach podstawowej działalności G.L. Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. oferuje przeprowadzanie stałych i okresowych audytów podatkowych. Audyt podatkowy ma na celu wskazanie nieprawidłowości w zakresie podatków oraz identyfikację ewentualnych oszczędności podatkowych, oraz wskazanie kierunków dalszej polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Audyt podatkowy polega na okresowym badaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji ewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych. Dzięki przeprowadzonemu audytowi podatnik zyskuje czas na podjęcie stosownych działań umożliwiających dokonanie odpowiednich korekt oraz możliwość zgodnego z prawem uniknięcia sankcji karno-skarbowych.

•Kompleksowy audyt podatkowy obejmuje całość rozliczeń podatkowych i jest jednym ze sposobów kontroli i optymalizacji obciążeń publicznoprawnych firmy.
•Bieżący, podatkowy audyt polega na systematycznym przeglądzie prawno-podatkowym wszelkich umów i zdarzeń gospodarczych, celem zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego i określenia skutków podatkowych wynikających z zawieranych kontraktów.

Audyt podatkowy obejmuje:
•a) badanie prawidłowości danych, i ich zgodności z obowiązującym prawem,
•b) badanie prawidłowości kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie:
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatku od towarów i usług,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatków lokalnych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wynikiem każdego z audytów jest protokół wskazujący na nieprawidłowości i zalecenia dalszego postępowania.

ostatnie wiadomości wszystkie